یکی از فاکتورهای مهم در راه اندازی هر کسب و کاری توجه به بحث مالیات است . پرداخت مالیات برای همه شرکت ها ضروری است .شرکت ها هر ساله باید پلمپ دفاتر خود را در اداره ثبت شرکت ها به انجام برسانند تا فرایندهای مالی ، هزینه ها و سود و زیان آن تایید شود .
tax for llc

یکی از فاکتورهای مهم در راه اندازی هر کسب و کاری توجه به بحث مالیات است . پرداخت مالیات برای همه شرکت ها ضروری است .شرکت ها هر ساله باید پلمپ دفاتر خود را در اداره ثبت شرکت ها به انجام برسانند تا فرایندهای مالی ، هزینه ها و سود و زیان آن تایید شود .

یکی از شرکت هایی که در ایران طرفدار زیادی دارد شرکت با مسئولیت محدود است . ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت شرکت سهامی خاص بیشترین طرفدار را در کشور عزیزمان دارا می باشد .

همانطور که می دانید شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که از حداقل دو نفر شریک برای پیشبرد اهدافشان تشکیل شده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام تقسیم شود فقط تا میزان آورده خود مسئولیت قروض و دیون را عهده دار می شوند .

انواع مالیات شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت، همه شرکت‌های تجاری موظف هستند که شفافیت مالیاتی داشته باشند. یعنی این‌که از ابتدای شروع فعالیت، هزینه‌ها و مخارج خود را در دفاتر تجاری وارد کنند. سپس پلمپ دفاتر تجاری خود را در اداره ثبت شرکت‌ها انجام دهند و اطلاعات نوشته شده در دفتر تایید شود و درنهایت مالیات خود را بپردازند.

شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند دیگر شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت، مکلف به پرداخت مالیات هستند؛ بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات امور مالیاتی در شرکت با مسئولیت محدود از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانطور که می‌دانید اگر یک شرکت در طول سال مالی خود سود کند باید مالیات بپردازد.

مالیاتی که از شرکت‌ها گرفته می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شود:

·         مالیات بر عملکرد شرکت:

این نوع مالیات شرکت با مسئولیت محدود متناسب با سودی که آن شرکت از فعالیت‌های خود به دست می‌آورد، گرفته می‌شود. این فعالیت‌ها ممکن است فروش خدمات یا محصولات باشد.

نکته : مالیات بر سود گرفته می‌شود نه درآمد.

اگر شرکتی به ثبت رسیده باشد اما هیچ فعالیت و درآمدی نداشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود.

·         مالیات بر ارزش افزوده :

این نوع مالیات به این صورت است که به میزان فروش و درآمد شرکت مالیات تعلق می‌گیرد.

زمانی که یک شرکت بر روی کالا یا خدمات خود ارزش یا قیمت تعیین می‌کند یک درصدی را نیز به عنوان مالیات بر آن اضافه می‌کند که از خریدار گرفته شود و مستقیم به حساب اداره مالیات پرداخت می‌شود.

این میزان درصد اضافه شده حدود 9 درصد است.

تفاوت مالیات بر اساس عملکرد با مالیات بر ارزش افزوده

هنگامی که یک شرکت با مسئولیت محدود شروع به فعالیت می کند ، درآمد حاصل از آن با سود شرکت متفاوت خواهد بود. ممکن است شرکت در طول سال درآمد خوبی داشته باشد اما سود چندانی از آن حاصل نشود زیر کل هزینه مربوط به شرکت که شامل : حقوق کارمندان ، پول برق ، آب ، گاز و ... و مالیات باید از درآمد شرکت تأمین شود تفاوتی که در مورد دو دسته مالیات تعریف شده است نیز مربوط به همین موارد است .

قوانین مربوط به مالیات شرکت با مسئولیت محدود

ماده 105 مقرر می دارد :

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبـصـره 2 ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (5) مادة (109) و مادة (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصره 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است

ضمناَ قانون اصلاحی مزبور در مورد کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین 1380 به بعد می باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی قابل اجرا می باشد . (ماده 273 ق.ا.م.م ) شایان ذکر است که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طبق ماده 131 (ق.ا.م.م ) به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مزبور دارای نرخ جداگانه ای است به شرح ذیل می باشد :

ماده 131 مقرر می دارد :

تا میزان سی میلیون (30,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% )

تا میزان یک درصد میلیون (100,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک سی میلیون (30,000,000) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون (100,000,000) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250,000,000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

چه کسی مسئول پرداخت مالیات شرکت با مسئولیت محدود است؟

پرداخت مالیات شرکت با مسئولیت محدود در حوزه مسائل مالی شرکت قرار دارد و به همین علت همانند دیگر موارد از جمله درآمد، هزینه ها و بدهی‌ها، مدیران اصلی شرکت در برابر آن مسئول هستند.

مدیران اصلی شرکت اولین کسانی هستند که مورد خطاب اداره مالیات برای پرداخت قرار می‌گیرند.

همانطور که قبلا توضیح دادیم، در شرکت با مسئولیت محدود بیش از یک نفر سهامدار بوده و شریک وجود دارد و مسئولیت‌ها نیز بین آنها تقسیم می‌شود.

بنابراین واضح است که مسئولیت اصلی پرداخت مالیات نیز در شرکت با مسئولیت محدود همانند دیگر مسئولیت‌ها بین آنها تقسیم می‌شود و هرکدام به میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارند متعهد به پرداخت مالیات هستند.

در نتیجه اگر فردی به نسبت سرمایه‌ای که آورده بیشترین سهم را داشته باشد، سهم مالیاتی او نیز بیشتر خواهد بود و مسئولیت اصلی پرداخت مالیات متوجه او است.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود بدون فعالیت

شرکت‌های بدون فعالیت شرکت هایی هستند که به دلایلی از انجام فعالیت خودداری کرده‌اند و هیچ گردش پولی در حساب شرکت رخ نداده است.

شرکت‌ها برای انجام فعالیت باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند و پس از آن نیز باید به اداره مالیاتی مراجعه کنند تا حوزه مالیاتی آنها مشخص شود.

همه شرکت‌ها از جمله شرک با مسئولیت محدود باید در چهار ماهه نخست سال اقدام به اظهارنامه مالیاتی خود کنند.

حتی اگر شرکتی بدون فعالیت باشد نیز ملزم است که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم اداره امور دارایی کند.

بنابراین شرکت با مسئولیت محدود بدون فعالیت، از آنجایی که هیچ فعالیتی در آن صورت نگرفته و هیچ قرارداد خرید یا فروشی منعقد نکرده است، اظهارنامه مالیاتی را به صورت سفید و بدون درج اطلاعات ارسال باید ارسال کند.

چه کسی عهده دار پرداخت بدهی مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود می باشد:

یکی از پرچالش ترین مسائلی که کسب و کارها از جمله مدیران شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد مالیات و بدهی های مالیاتی است

عدم پرداخت به موقع مالیات موجب ایجاد بدهی مالیاتی به علاوه جریمه مربوط به آن می‌شود.

بدهی مالیاتی نیز یکی از انواع بدهی‌های شرکت با مسئولیت محدود  است و تنها مسئول پرداخت بدهی شرکت نیز ، خود شرکت است.در صورتی که شرکت بدهکار شود باید سرمایه شرکت و اموالی که در اختیار دارد برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار بگیرند.

در شرکت با مسدولیت محدود هریک از شرکا تا میزان آورده خود مسئول پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت می باشد.

حرف آخر

در این مقاله به بررسی موضوعات مالیاتی در شرکت‌ با مسئولیت محدود پرداختیم.توضیح مختصری از شرکت با مسئولیت محدود ارائه کردیم و به بررسی وضعیت مالیات و قوانین آن پرداختیم 

اگر شما هم به دنبال ایجاد یک شرکت با مسئولیت محدود هستید، حتماً به میزان مالیات شرکت مسئولیت محدود دقت داشته باشید. این مالیات می‌تواند در اوایل فعالیت شرکت شما کمی سنگین باشد. اما رفته‌ رفته که شرکت شما به درآمد و سود خوبی رسید، می‌توانید از پس این مالیات‌ها بر بیایید.

نکته دیگری که حائز اهمیت است، این است که قبل از راه‌اندازی شرکت از چگونگی ثبت شرکت در مراجع مرتبط حتماً مطلع شوید. با تماس با موسسه ثبتی امین پیشگام می توانید از مشاوره رایگان این موسسه بهره مند شوید و از قوانین مربوط به ثبت شرکت بخصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود آگاه شوید و در صورت نیاز امور ثبتی و مالیاتی خود را به ما بسپارید.

مشاوره رایگان ما را دریافت کنید

ثبت شرکت امین پیشگام آماده ارائه خدمات مشاوره برای شروع کسب و کار شما می باشد

با بیش از ده سال سابقه در امور ثبتی شرکت ها توسط کادری مجرب در کمترین زمان ممکن ، بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت بصورت تمام وقت آماده ارائه خدمات در خصوص ثبت شرکت و اعمال تغییرات انواع شرکت ها و موسسات می باشد . ابن موسسه همچنین مرجع تخصصی ثبت برند (علائم تجاری) ، اختراع و طرح صنعتی ، اخذ کارت بازرگانی و پلمپ دفاتر و رتبه بندی می باشد .